Hỗ trợ trực tuyến

Chất tẩy rửa được sử dụng để loại bỏ vật liệu dư thừa như dầu, mỡ và chip có thể gây ra sự ăn mòn / ô nhiễm và ảnh hưởng đến kết quả xử lý sản phẩm. Chất tẩy rửa được chia thành chất làm sạch hòa tan và chất tẩy rửa không hòa tan, và dầu thích hợp được lựa chọn dựa trên phương pháp làm sạch và điều kiện quy trình cần thiết.


  • Water Solube Cleaner
  • Petroleumsolvent Cleaner
  • ETC

 

 

 

 

 

 

Product Name

Typical Data

Application

Type

pH

Wash

ability

(3%)

Chip Rust

(3%, 24hr)

Defo

aming

(3%)

Steel Alloys

Aluminum

Copper

How

to use

Temp.

권장농도

(Conc, %)

<30℃

>40℃

SHL CLEAN GK

Synthetic

9.7

Conditional

Conditional

5

3~7

SHL CLEAN 90E

Synthetic

9.4

Conditional

Conditional

D,S

3~5

SHL CLEAN 90A

Synthetic

7.3

D,S

3~5

SHL CLEAN PS 2000S

Alkali

11.0

D,U

3~5

SHL CLEAN 100

Alkali

11.6

Conditional

D,U

2~4

 

 

 

 

back-to-top-SHL Viet Nam